پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 
                                          
                                      مسئول واحد:كميل زارعي                                                                                   
                                                                                              
                                    
شرح وظايف:
*انتقال واحدهاي تجاري مزاحم وآلاينده ازسطح شهربه شهرك مشاغل آلاينده درخارج ازشهر.
*صدورپروانه
*وصول اقساط مطالبات
*معرفي متقاضيان به دفترخانه اسنادرسمي

*معرفي متقاضيان به سازمان نظام مهندسي

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0