وظايف مدير دفتر شهردار:                                                                                  

1 -  تعيين وقت ملاقات براي قسمتهاي مختلف شهرداري با شهردار محترم

2 - راهنمايي ارباب رجوع به واحدهای مختلف جهت پاسخ نامه

3 - پيگيري نامه های شهردار محترم به واحدهای مختلف جهت پاسخ نامه ها

4 - پيگيري جلساتي كه شهردار محترم با ادارات مختلف دارند

5 - تقسيم بندي كارتابلهاي نامه هاي شهرداري

6 - جواب دادن تلفن هاي دفتر و وصل آن به شهردار محترم

7- هماهنگي ارتباط بين ارباب رجوع و شهردار و تعيين وقت ملاقات هاي عمومي

8 - تقسيم بندي مراجعين در ملاقات عمومي و راهنمايي آنها به واحدهای مربوطه 

9 - تنظيم برنامه هاي كاري و هفتگي شهردار محترم

10 - هماهنگي ارتباط بين روساي ادارات


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0