مشخصات عمومی
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر
107
مناقصه یک مرحله ای
شهرداري سرپل ذهاب
مرحله تحويل اسناد

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد تجدید مناقصه عمومي پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر سرپل ذهاب به شماره ۲۰01۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰09 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1401/08/04 می باشد.
پایان مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13:30روز دوشنبه تاریخ 1401/08/09
پایان مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 1401/08/19
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:00 روز شنبه تاریخ 1401/08/21
میزان اعتبار پروژه :  40,000,000,000 ریال براساس بودجه مصوب سال 1401 و از محل اعتبارات داخلی
برآورد مالی پروژه:   40,000,000,000ریال 
مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه :  2,000,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز بانکی
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف :
 آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب     تلفن: 08342222462
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456
 

علیرضا قطره ء –شهردار سرپل ذهاب
 

قوانین
1401/08/04
1401/08/09
1401/08/19
1401/08/21
1401/08/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0