مشخصات عمومی
تجدید مزايده عمومي فروش خودرو شهرداري سرپل ذهاب
105
مزايده
شهرداري سرپل ذهاب
مرحله تحويل اسناد

شهرداري سرپل ذهاب درنظر دارد، یک دستگاه کامیونت باری هیوندای (بدون کارکرد) را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir و با شماره مزايده 1001005287000003  به صورت الكترونيكي به فروش برساند.
زمان انتشار در سايت: روز شنبه تاریخ 1401/07/30 ساعت 8:00                           
آخرین مهلت دريافت اسناد مزايده: روز چهارشنبه تاریخ 1401/08/04 ساعت 14:30
مهلت بازديد: از تاریخ 1401/07/30  لغايت 1401/08/14                                      
آخرین مهلت ارسال پيشنهاد: روز شنبه تاریخ 1401/08/14  ساعت 14:30
زمان بازگشايي: روز  یکشنبه تاریخ 1401/08/15 ساعت 8:00                         زمان اعلام به برنده: روز دوشنبه تاریخ 1401/08/16 
سپرده تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانكي، فيش بانکی یا پرداخت الکترونیکی به شماره حساب 3100001895006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سرپل ذهاب به نام شهرداری سرپل ذهاب واریز گردد.
ضمناً رعايت موراد ذيل الزامي است:
1.    برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2.    پیشنهاد می گردد مزایده گران قبل از ارائه پیشنهاد، شرایط و اسناد مزایده را به دقت مطالعه و از خودروها بازدید به عمل آورند.
3.    علاقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره 1456 مركز پشتيباني و راهبري سامانه تماس حاصل نمايند. همچنين اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir  قسمت ثبت نام/مزايده گر موجود مي باشد.

علیرضا قطره ء -- شهردار سرپل ذهاب

قوانین
1401/07/30
1401/08/04
1401/08/14
1401/08/15
1401/08/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0