مشخصات عمومی
مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب
98
مزايده
شهرداري سرپل ذهاب
مرحله تحويل اسناد

مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب 

شهرداري سرپل ذهاب درنظر دارد، تعدادی از املاک استیجاری خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir و با شماره مزايده 5001005287000004  بصورت الكترونيكي برای مدت یک سال واگذارنمايد.
زمان انتشار در سايت: روز شنبه تاریخ 1401/05/22 ساعت 8:00                           
مهلت دريافت اسناد مزايده: روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/26 ساعت 13:30
مهلت بازديد: از تاریخ 1401/05/22  لغايت 1401/06/05                                      
مهلت ارسال پيشنهاد: روز شنبه تاریخ 1401/06/05  ساعت 13:30
زمان بازگشايي: روز یکشنبه تاریخ 1401/06/06 ساعت 8:00                    زمان اعلام به برنده: روز دوشنبه تاریخ 1401/06/07 
سپرده تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانكي، فيش بانکی یا پرداخت الکترونیکی به شماره حساب 3100001895006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سرپل ذهاب به نام شهرداری سرپل ذهاب واریز گردد.
ضمناً رعايت موراد ذيل الزامي است:
1.    برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2.    كليه اطلاعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومي سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.
3.    علاقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره 1456 مركز پشتيباني و راهبري سامانه تماس حاصل نمايند. همچنين اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir  قسمت ثبت نام/مزايده گر موجود مي باشد.
                                                                                                                                                                                                                  علیرضا قطره ء -- سرپرست شهرداری سرپل ذهاب

قوانین
1401/05/22
1401/05/26
1401/06/05
1401/06/06
1401/06/08
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0