مشخصات عمومی
مزايده عمومي واگذاري بهره برداری از مجموعه غسالخانه شهرداري سرپل ذهاب
97
مزايده
شهرداري سرپل ذهاب
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومي واگذاري بهره برداری از مجموعه غسالخانه شهرداري سرپل ذهاب 

شهرداري سرپل ذهاب درنظر دارد به استناد بند 6 مصوبه شماره 13 مورخ 1400/11/18 شوراي اسلامي شهر، بهره برداری از مجموعه غسالخانه خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir  و با شماره مزايده 5001005287000007  بصورت الكترونيكي براي مدت يك سال واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت: روز شنبه تاریخ 1401/05/22 ساعت 8:00                           
پایان مهلت دريافت اسناد مزايده: روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/26 ساعت 13:30
مهلت بازديد: از تاریخ 1401/05/22  لغايت1401/06/05                                      
پایان مهلت ارسال پيشنهاد: روز شنبه تاریخ 1401/06/05  ساعت 13:30
زمان بازگشايي: روز یکشنبه تاریخ 1401/06/06 ساعت 8:00                    
زمان اعلام به برنده: روز دوشنبه تاریخ 1401/06/07
موضوع مزایده: واگذاری بهره برداری از مجموعه غسالخانه واقع در شهرك مشاغل آلاينده شهر سرپل ذهاب شامل ساختمان غسالخانه و قسمتهاي اداري، سالن انتظار، نگهباني، محوطه سرپوشيده و سردخانه با ظرفيت چهار نفر با متعلقات وامتيازهاي مربوطه و یک دستگاه خودروآمبولانس جهت حمل متوفی
مدت زمان واگذاری: 12 ماه (يك سال)
قيمت پايه كارشناسي: ماهيانه  52,500,000 ريال و قیمت کل  630,000,000 ريال در یک سال
سپرده تضمين شركت در مزايده: مبلغ  31,500,000 ريال بصورت ضمانت بانکی، فیش بانکی یا پرداخت الکترونیکی به حساب شماره 3100001895006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سرپل ذهاب بنام شهرداري سرپل ذهاب 
ضمناً رعايت موراد ذيل الزامي است:
1.    برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2.    كليه اطلاعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومي سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.
3.    علاقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره 1456 مركز پشتيباني و راهبري سامانه تماس حاصل نمايند. همچنين اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir  قسمت ثبت نام/مزايده گر موجود مي باشد.

                                                                                                                      علیرضا قطره ء --  سرپرست  شهرداری سرپل ذهاب
 

قوانین
1401/05/22
1401/05/26
1401/06/05
1401/06/06
1401/06/08
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0