مشخصات عمومی
تجدید مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG شهرداري سرپل ذهاب
95
مزايده
شهرداري سرپل ذهاب
مرحله تحويل اسناد

تجدید مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG شهرداري سرپل ذهاب 
شهرداري سرپل ذهاب درنظر دارد به استناد بند 2 مصوبه شماره 17 مورخ 1400/12/12 شوراي اسلامي شهر، بهره برداري از جايگاه CNG  خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir  و با شماره مزايده 5001005287000006 به صورت الكترونيكي براي مدت يك سال واگذار نمايد.
زمان انتشار در سايت: روزدو شنبه تاریخ 1401/04/20 ساعت 8:00   
آخرین مهلت دريافت اسناد مزايده: روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/22 ساعت 13:30
تاريخ بازديد: از 1401/04/20  لغايت 1401/05/01                        
آخرین مهلت ارسال پيشنهاد: روز شنبه تاریخ1401/05/01  ساعت 13:30
زمان بازگشايي:روز شنبه تاریخ 1401/05/01 ساعت 13:35                                  زمان اعلام برنده:روز یکشنبه تاریخ 1401/05/02 ساعت 8:00
موضوع مزايده: واگذاري بهره برداري از جايگاه CNG شهرداري سرپل ذهاب
مدت زمان واگذاري: 12 ماه (يك سال)
قيمت پايه كارشناسي: به صورت مقطوع ماهيانه   400,000,000 ريال و در سال   4,800,000,000 ريال
نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:   240,000,000ريال سپرده تضمين شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانکی،  فيش بانکی یا پرداخت الکترونیکی به شماره حساب 3100001895006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سرپل ذهاب به نام شهرداري سرپل ذهاب  
ضمناً رعايت موراد ذيل الزامي است:
1.    برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2.    كليه اطلاعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومي سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.
3.    علاقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره 1456 مركز پشتيباني و راهبري سامانه تماس حاصل نمايند. همچنين اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه www.setadiran.ir  قسمت ثبت نام/مزايده گر موجود مي باشد.

                                                                                                                                مراد باباخانی-- شهردار سرپل ذهاب
 

قوانین
1401/04/20
1401/04/22
1401/05/01
1401/05/01
1401/05/03
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0