آقای بهرام اکبری (رئیس شورا) عضو کمیسیون های نامگذاری، ماده 77 و معاملات

 

 

آقای کیوان امینی (نایب رئیس شورا)عضو کمیسیون ماده صد

 

 

آقای علی مرادیان (خزانه دار شورا) عضو کمیسیون مشاغل آلاینده

 

آقای حشمت صفری(منشی شورا) 

آقای قباد کریمی( سخنگو شورا) عضو کمیسیون تجدید نظر


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0