• ساعت : ۱۰:۴۹:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
  • کد خبر : ۲۲۷۴
مناقصه عمومی واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز و امورات قابل واگذاری حجمی و خدمات پشتیبانی شهرداری

  1-شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز بصورت حجمي به شماره ۲۰01۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰03 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1401/03/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12:30روز سه شنبه تاریخ 1401/03/30 
مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد: ساعت 12:30روز پنجشنبه تاریخ 1401/04/09 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 12:35 روز پنجشنبه تاریخ 1401/04/09
برآورد اولیه مناقصه: ماهیانه مبلغ   5,520,307,401  ریال  و مبلغ کل یکساله  66,243,688,809 ریال از محل اعتبارات داخلی
مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه :  3,320,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی

 

2-شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومی امورات قابل واگذاری نقليه و ماشين آلات، تأسيسات، عمران، كارخانه سنگ شكن و آسفالت، كشتارگاه، اجرائيات، پليس ساختمان، نگهباني، آتش نشاني و ساير خدمات پشتیبانی مورد نياز شهرداري سرپل ذهاب به صورت حجمي به شماره ۲۰01۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰04 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1401/03/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12:30روز سه شنبه تاریخ 1401/03/30 
مهلت زمانی ارائه ی پیشنهاد: ساعت 12:30روز پنجشنبه تاریخ 1401/04/09 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 12:35 روز پنجشنبه تاریخ 1401/04/09
برآورد اولیه مناقصه: ماهیانه مبلغ  10,767,899,181  ریال  و مبلغ کل یکساله  129,214,790,166 ریال از محل اعتبارات داخلی
مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه :    6,470,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی

 

 

**اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: آدرس: سرپل ذهاب- ميدان امام خمینی (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب تلفن: 08342222442
مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456 

مراد باباخانی -- شهردار سرپل ذهاب 
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0